• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Tê thu

Tên sản phẩm DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Tê thu hàn D75-50 cái 73.150
Tê thu hàn D75-63 cái 80.850
Tê thu hàn D90-50 cái 96.250
Tê thu hàn D90-63 cái 100.100
Tê thu hàn D90-75 cái 103.950
Tê thu hàn D110-50 cái 142.450
Tê thu hàn D110-63 cái 144.760
Tê thu hàn D110-75 cái 154.000
Tê thu hàn D110-90 cái 167.860
Tê thu hàn D125-63 cái 270.490
Tê thu hàn D125-75 cái 275.000
Tê thu hàn D125-90 cái 272.690
Tê thu hàn D125-110 cái 297.000
Tê thu hàn D140-63 cái 330.000
Tê thu hàn D140-75 cái 336.600
Tê thu hàn D140-90 cái 341.000
Tê thu hàn D140-110 cái 385.000
Tê thu hàn D140-125 cái 431.200
Tê thu hàn D160-50 cái 323.400
Tê thu hàn D160-63 cái 319.550
Tê thu hàn D160-75 cái 335.720
Tê thu hàn D160-90 cái 344.960
Tê thu hàn D160-110 cái 361.900
Tê thu hàn D160-125 cái 508.970
Tê thu hàn D160-140 cái 651.970
Tê thu hàn D180-63 cái 616.000
Tê thu hàn D180-75 cái 616.000
Tê thu hàn D180-90 cái 616.000
Tê thu hàn D180-110 cái 693.000
Tê thu hàn D180-125 cái 847.000
Tê thu hàn D180-140 cái 847.000
Tê thu hàn D180-160 cái 847.000
Tê thu hàn D200-63 cái 539.000
Tê thu hàn D200-75 cái 546.700
Tê thu hàn D200-90 cái 577.500
Tê thu hàn D200-110 cái 616.000
Tê thu hàn D200-125 cái 1.012.000
Tê thu hàn D200-140 cái 1.023.770
Tê thu hàn D200-160 cái 808.500
Tê thu hàn D225-63 cái 1.070.300
Tê thu hàn D225-75 cái 1.155.000
Tê thu hàn D225-90 cái 1.155.000
Tê thu hàn D225-110 cái 1.155.000
Tê thu hàn D225-160 cái 1.441.000
Tê thu hàn D255-200 cái 1.529.330
Tê thu hàn D250-63 cái 1.270.500
Tê thu hàn D250-75 cái 1.293.600
Tê thu hàn D250-90 cái 1.301.300
Tê thu hàn D250-110 cái 1.001.000
Tê thu hàn D250-125 cái 1.129.370
Tê thu hàn D250-140 cái 1.463.000
Tê thu hàn D250-160 cái 1.309.000
Tê thu hàn D250-180 cái 1.617.000
Tê thu hàn D250-200 cái 1.386.000
Tê thu hàn D250-225 cái 1.694.000
Tê thu hàn D280-63 cái 1.386.000
Tê thu hàn D280-75 cái 1.386.000
Tê thu hàn D280-90 cái 1.540.000
Tê thu hàn D280-110 cái 1.771.000
Tê thu hàn D280-125 cái 1.771.000
Tê thu hàn D280-140 cái 1.925.000
Tê thu hàn D280-160 cái 2.002.000
Tê thu hàn D280-180 cái 2.310.000
Tê thu hàn D280-200 cái 2.310.000
Tê thu hàn D280-225 cái 2.310.000
Tê thu hàn D280-250 cái 2.310.000
Tê thu hàn D315-63 cái 2.079.000
Tê thu hàn D315-75 cái 2.079.000
Tê thu hàn D315-90 cái 1.617.000
Tê thu hàn D315-110 cái 1.694.000
Tê thu hàn D315-125 cái 2.464.000
Tê thu hàn D315-140 cái 2.541.000
Tê thu hàn D315-160 cái 1.771.000
Tê thu hàn D315-180 cái 2.480.610
Tê thu hàn D315-200 cái 2.002.000
Tê thu hàn D315-225 cái 2.618.000
Tê thu hàn D315-250 cái 2.464.000
Tê thu hàn D315-280 cái 2.937.770
Tê thu hàn D355-110 cái 2.464.000
Tê thu hàn D355-125 cái 3.003.000
Tê thu hàn D355-140 cái 3.080.000
Tê thu hàn D355-160 cái 2.579.500
Tê thu hàn D355-180 cái 3.080.000
Tê thu hàn D355-200 cái 2.926.000
Tê thu hàn D355-225 cái 3.850.000
Tê thu hàn D355-250 cái 3.696.000
Tê thu hàn D355-280 cái 4.144.690
Tê thu hàn D355-315 cái 4.620.000
Tê thu hàn D400-110 cái 3.157.000
Tê thu hàn D400-125 cái 3.696.000
Tê thu hàn D400-140 cái 3.850.000
Tê thu hàn D400-160 cái 3.234.000
Tê thu hàn D400-180 cái 4.235.000
Tê thu hàn D400-200 cái 3.234.000
Tê thu hàn D400-225 cái 5.005.000
Tê thu hàn D400-250 cái 4.488.000
Tê thu hàn D400-280 cái 5.544.000
Tê thu hàn D400-315 cái 4.675.000
Tê thu hàn D400-355 cái 7.700.000
Tê thu hàn D450-110 cái 6.160.000
Tê thu hàn D450-160 cái 7.700.000
Tê thu hàn D450-200 cái 7.700.000
Tê thu hàn D450-225 cái 9.240.000
Tê thu hàn D450-250 cái 9.240.000
Tê thu hàn D450-280 cái 10.010.000
Tê thu hàn D450-315 cái 10.010.000
Tê thu hàn D450-355 cái 12.320.000
Tê thu hàn D450-400 cái 12.705.000
Tê thu hàn D500-110 cái 7.700.000
Tê thu hàn D500-160 cái 7.700.000
Tê thu hàn D500-200 cái 7.700.000
Tê thu hàn D500-225 cái 10.780.000
Tê thu hàn D500-250 cái 10.780.000
Tê thu hàn D500-280 cái 13.090.000
Tê thu hàn D500-315 cái 13.090.000
Tê thu hàn D500-355 cái 14.630.000
Tê thu hàn D500-400 cái 14.630.000
Tê thu hàn D500-450 cái 15.400.000
Tê thu hàn D560-110 cái 12.320.000
Tê thu hàn D560-160 cái 13.860.000
Tê thu hàn D560-200 cái 15.400.000
Tê thu hàn D560-225 cái 16.170.000
Tê thu hàn D560-250 cái 16.170.000
Tê thu hàn D560-280 cái 16.940.000
Tê thu hàn D560-315 cái 16.940.000
Tê thu hàn D560-355 cái 19.250.000
Tê thu hàn D560-400 cái 20.020.000
Tê thu hàn D560-450 cái 23.100.000
Tê thu hàn D560-500 cái 23.100.000
Tê thu hàn D630-110 cái 16.016.000
Tê thu hàn D630-160 cái 16.786.000
Tê thu hàn D630-200 cái 18.172.000
Tê thu hàn D630-225 cái 18.942.000
Tê thu hàn D630-250 cái 18.942.000
Tê thu hàn D630-280 cái 19.250.000
Tê thu hàn D630-315 cái 20.020.000
Tê thu hàn D630-355 cái 21.560.000
Tê thu hàn D630-400 cái 22.330.000
Tê thu hàn D630-450 cái 24.255.000
Tê thu hàn D630-500 cái 25.025.000
Tê thu hàn D710-110 cái 27.720.000
Tê thu hàn D710-160 cái 30.646.000
Tê thu hàn D710-200 cái 33.649.000
Tê thu hàn D710-250 cái 36.575.000
Tê thu hàn D710-315 cái 40.810.000
Tê thu hàn D710-400 cái 45.276.000
Tê thu hàn D710-500 cái 49.742.000
Tê thu hàn D710-630 cái 54.670.000
Tê thu hàn D800-110 cái 35.035.000
Tê thu hàn D800-160 cái 35.574.000
Tê thu hàn D800-200 cái 38.115.000
Tê thu hàn D800-250 cái 45.276.000
Tê thu hàn D800-315 cái 55.363.000
Tê thu hàn D800-400 cái 66.066.000
Tê thu hàn D800-500 cái 72.765.000
Tê thu hàn D800-630 cái 74.921.000
Tê thu hàn D800-710 cái 76.923.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon